Chương trình đào tạo ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)  
Đề cương chi tiết Ngành kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)