Thư mời viết bài hội thảo khoa học  
HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC  
Hội thảo khoa học “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan”