KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  
KE HOACH KHOA LUAN TOT NGHIEP HK3 2022  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CUỐI KHÓA HỌC KỲ 2 NĂM 2022  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA  VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ  BẬC ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY – ĐỢT 2 - NĂM 2022  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA  VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG BẬC ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY – ĐỢT 2 - NĂM 2022  
Danh sách phân công GVHD thực hành nghề nghiệp và kế hoạch thực hành nghề nghiệp đợt 2-2022  
Nhiều “điểm nghẽn” kìm hãm tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết báo cáo thực tập cuối khóa 2022  
Danh sách sinh viên đăng ký thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp, đồ án môn học học kỳ 1 năm 2022  
Danh sách sinh viên đăng ký làm thực tập cuối khóa đợt 1 năm 2022 các khóa đào tạo tín chỉ bậc đại học hệ chính quy (đã cập nhật học phí)